Stavba Jihomoravského kraje 2013Jihomoravské stavební společenství při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR pod záštitou Jihomoravského kraje vyhlašuje 12. ročník soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2013.

Poslání soutěže
Posláním soutěže je prezentace a propagace kvalitních výstavbových projektů v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti.
Současně si soutěž klade za cíl propagovat projekční, dodavatelské a investorské subjekty, mající sídlo v Jihomoravském kraji, které realizují zajímavé stavby na území kraje.

Porota a kritéria hodnocení
Porotu, která má 10 členů tvoří odborníci z řad vyhlašovatelů soutěže, fakulty architektury a stavební fakulty VUT v Brně a další nezávislí odborníci. Tajemníkem poroty, který je současně porotcem, je manažer JmSS. Předsedu a členy poroty jmenují na návrh představenstva JmSS společně hejtman JmK a předseda představenstva JmSS.

Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií:
a) plnění funkčních požadavků a koncepční řešení stavby,
b) celkový stavebně architektonický výraz díla a začlenění do okolí,
c) jakost stavebních prací,
d) vhodnost použitých stavebních materiálů a výrobků,
e) zvláštní přednosti stavby (např. originalita konstrukčního řešení, energetická úspornost, šetrnost k životnímu prostředí apod.),
Přihlašovatel v předané přihlášce a dokumentaci popíše stavbu dle výše uvedených kritérií.

Výsledky soutěže, ceny a ocenění:
Soutěž Stavba Jihomoravského kraje 2013 je vyhlášena pro tyto kategorie novostaveb a rekonstrukcí:
1. kategorie - stavby občanské vybavenosti,
2. kategorie - bytové stavby,
3. kategorie - průmyslové stavby a technologické stavby
4. kategorie - dopravní a inženýrské stavby,
5. kategorie - rekonstrukce staveb a objektů,
6. kategorie - vodohospodářské a ekologické stavby,
7. kategorie - stavby realizované mimo území JmK.

Přihlášené stavby (kromě staveb mimo území JmK) porota navštíví a ohodnotí podle výše uvedených kritérií. V každé z kategorií může být udělena hlavní cena – titul „Stavba Jihomoravského kraje 2013“ a čestná uznání za druhé a třetí pořadí. Porota může rovněž rozhodnout, že neudělí žádnou z vyhlašovaných cen a ocenění, popř. se může rozhodnout pro udělení pouze některé z nich. Pokud bude do jedné kategorie přihlášeno 10 a více staveb, může porota udělit v této kategorii 2 hlavní ceny.

Porota má právo udělit Zvláštní cenu stavbě, která je jiným způsobem pozoruhodná, ale ve své kategorii nebyla oceněna nebo není s ostatními stavbami souměřitelná. Porota navrhne jednu z přihlášených staveb na udělení ceny časopisu Stavebnictví. V kategorii 7 (stavby realizované mimo území JmK) se uděluje pouze Čestné uznání bez určení pořadí jako projev propagace jihomoravského stavebnictví.

Vyhlášení a ocenění nejlepších
Udělený titul a ocenění je spojeno s právem užívat toto ohodnocení pro reklamní a referenční účely. Vyhlášení výsledků soutěže bude provedeno slavnostním způsobem při příležitosti Mezinárodního stavebního veletrhu IBF 2014 za účasti významných osob regionu, odborné poroty, zástupců vyhlašovatele, účastníků výstavby, odborné veřejnosti, přizvaných hostů z řad politické, společenské a kulturní sféry a médií.

Výsledky soutěže budou zveřejněny v odborném a regionálním tisku. Při vyhlašování výsledků budou jednotlivé stavby prezentovány. Grafické a aranžérské zpracování zajistí vyhlašovatel.

Přihlášení do soutěže
Přihlášku do soutěže může poslat kterýkoliv účastník výstavby (investor, dodavatel, projektant, majitel objektu), přičemž přihlašující musí doložit souhlas (písemné vyjádření) všech ostatních účastníků výstavby.

Do soutěže mohou být přihlášena díla ve vyhlášených kategoriích, uvedená do provozu v průběhu roku 2013.

Do soutěže mohou být přihlášena díla, zhotovená subjekty se sídlem v JmK nebo subjekty, jejichž realizující organizační jednotka má sídlo v JmK (alespoň dodavatel a projektant).

Soutěžní poplatek za přihlášení jednoho stavebního díla do soutěže je stanoven ve výši 8 000 Kč + DPH a musí být uhrazen ke dni uzávěrky soutěže na účet:
SPS v ČR – Jihomoravské stavební společenství
Bauerova 10, 603 00 Brno IČ: 537624
Č.ú.: 270461280287/0100, vedený u Komerční banky, pob. Brno

Soutěžní poplatek je nevratný. Termín uzávěrky přihlášek je 15. 2. 2014.

Přihláška může být podána e-mailem s tím, že potvrzením platnosti je výpis z účtu o zaplacení účastnického poplatku: e-mail: jmss@iol.cz

Propozice soutěže
Přihláška do soutěže

Pozvánka na slavnostní vyhlášení výsledků Stavba Jihomoravského kraje 2013

Výsledky soutěže Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2020  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena