Nejlepší výrobce stavebnin roku 2017Prezentace soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2017 se uskutečnila 12. 4. 2018 na Ministerstvu průmyslu a obchodu, aby připomněla 11. ročník soutěže a ukázala, že i výroba stavebních hmot a materiálů může být ohleduplná, progresivní a úsporná. Výroba stavebnin musí umět reagovat na současné požadavky doby, jako jsou digitalizovat výrobní technologie, přispět k co nejvyšší dosažitelné kvalitě života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro kvalitní život generací budoucích.

Vypisovateli soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, ÚRS PRAHA a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Prezentujícími pozvanými byly firmy GOLDBECK Prefabeton, WIENERBERGER cihlářský průmysl, Lasselsberger a Saint –Gobain Construction Product CZ, divize Weber. Mediálními partnery soutěže pro tento ročník jsou časopis Stavebnictví (hlavní) a časopisy BUILD INFO a Materiály pro stavbu, Skypaper a portály TZB INFO a I-Materiály.

Prezentaci soutěže zahájil Jiří Koliba, zástupce náměstka ministra sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví MPO, který se krátce zmínil o důležitosti kvality pro stavebnictví. Zdůraznil důležitost výroby kvalitních stavebnin jako základu pro stavebnictví a fakt, že kvalitu staveb a budov v souladu s principy udržitelné výstavby vyjadřují i nové certifikační nástroje, vyvíjené v mezinárodním i v národním měřítku. Je toho názoru, že stavebnictví nelze u nás posuzovat jen v současné době podle zanedbané údržby mostních konstrukcí a osobně je přesvědčen o tom, že když kvalita ve stavebnictví je v sousedním Německu běžnou záležitostí, musí to jít i v ČR.  Bez „zlatých českých ručiček“ se kvalita ale dělat nedá a stavebnictví scházejí v současné době především kvalitní řemeslníci.

Na úvod prezentace vyslovil Pavel Ševčík, technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví, obavu, že za zlepšujícím se stavem naší ekonomiky zaostává stavebnictví v důsledku řady neřešených problémů, které odezněly na nedávném Fóru českého stavebnictví 2018. Zejména jde:
•    legislativu – nutnost provedení kompletní rekodifikace stavební legislativy včetně změn kompetenčního zákona při zajišťování veřejných stavebních investic i pro uplatňování územní regulace, povolování staveb a dohled nad výstavbou, včetně standardizace nových postupů;
•    o neexistenci dlouhodobé investiční strategie státu a o nekoncepčnosti investiční výstavby – klíčové otázky z oblasti veřejných investic jsou řízeny pěti rezorty a stavebnictví potřebuje v politické sféře partnera jednoznačně zodpovědného za investiční rozvoj státu, s kompetencemi v exekutivě, v legislativě, ve vědě, výzkumu a technické politice i ve vazbě na Evropskou komisi;
•    o problematické zadávání veřejných zakázek a nízké ceny stavebních prací – nízké ceny stavebních prací jsou mimo jiné odrazem nedostatečné veřejné poptávky po stavebních pracích způsobené jejich pomalou přípravou a administrativně legislativními obstrukcemi a jsou důsledkem převažujících jednokriteriálních soutěží o nejnižší cenu a v neposlední řadě, že jde i o nedostatek kvalifikované pracovní síly. SPS v ČR k řešení této problematiky vydal materiál nazvaný Učňovské školství /brožura s řadou navržených opatření k řešení této problematiky.

K podmínkám a organizaci letošní soutěže vystoupil Pavel Malinský z MPO, který mimo jiné seznámil přítomné, v jakých kategoriích se soutěží, s kritérii pro posuzování přihlášených firem, s postupem odborné poroty, jaké jsou hlavní ceny a co soutěž v uplynulých deseti ročnících ukázala o průmyslu výroby stavebních hmot v ČR.

Soutěží se ve dvou kategoriích:
•    I. kategorie – firmy s počtem do 250 pracovníků
•    II. kategorie – firmy s počtem nad 250 pracovníků

Přihlášené výrobní závody a provozy průmyslu stavebních hmot jsou posuzovány zejména podle následujících kritérií: ekonomická úspěšnost, silná pozice na trhu, energetická náročnost výroby, dosahovaná kvalita výroby, zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství, stav v zavádění systémů řízení výroby, výrazná investiční činnost do výrobních závodů a provozů v posledních 3 letech.

Odborná porota po celkovém vyhodnocení podaných přihlášek a provedení prohlídky vybraných provozů provede konečný výběr firem do užší nominace a v každé kategorii stanoví a předá na slavnostním nominačním odpoledni jednu vítěznou firmu v každé kategorii k ocenění a dále 5 dalších firem k udělení zvláštních ocenění – Cen organizátorů soutěže, Ceny poroty soutěže a Ceny mediálního partnera soutěže – Časopisu Stavebnictví.

Soutěž během 10 uplynulých ročníků mimo jiné ukázala, že firmy průmyslové výroby stavebních materiálů v Česku investují nemalé finanční prostředky do svého dalšího rozvoje a že patří mezi nejmodernější závody v Evropě. Rovněž i výrobky svou kvalitou jsou již plně srovnatelné s výrobky vyráběnými ve výrobních závodech v západní Evropě.

Přítomní byli dále seznámeni s tím, že je tomu opravdu už 10 let a že soutěží prošlo několik desítek podniků, a to jak velkých s pobočkami po celé České republice i v zahraničí, tak i malých rodinných.  Není důležité, jak jsou velcí, ale jak jsou dobří. Jak se starají o kvalitu svých výrobků, o své zaměstnance, o ekologii, o své okolí. Snaha těchto podniků si zaslouží být oceněna.
 
Ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot Petr Serafín uvedl, že k jubilejnímu 10. výročí soutěže byl za podpory MPO vytvořen Katalog soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN a že k výzvám dnešní doby „energetickým úsporám a novým technologiím za přispění digitalizace“ přistupují firmy z oboru průmyslu výroby stavebních hmot zodpovědně, jak je patrno i z ukázek pozvaných prezentujících firem.

Za firmu GOLDBECK Prefabeton vystoupil Pavel Trtík, produktový manažer, hlavním tématem byl Skeletsystem Goldbeck. Přednosti této nosné stavební konstrukce jsou následující: nahrazuje nejnáročnější mokré procesy na stavbě, umožňuje vybudovat hrubou stavbu rodinného nebo činžovního domu výrazně rychleji, má volnou vnitřní dispozici a umožňuje snadno použít široká panoramatická okna. Samostatná výstavba skeletu zabere maximálně několik dní. Další práce, jako například zdění stěn, se mohou provádět svépomocí nebo s pomocí řemeslníků vybraných firem. V této souvislosti bylo dále uvedeno, že prefabrikovaný beton má stejné pozitivní vlastnosti jako monolitický beton. Je trvanlivý, požárně odolný, pevný a lze jej vyrobit v libovolném tvaru. Oproti monolitickému disponuje lepšími statickými a vzhledovými vlastnostmi, kterých nelze dosáhnout realizací na stavbě. Železobetonové prvky firma vyrábí nejvyspělejší technologií na trhu za předem daných podmínek, pod dohledem zkušených manažerů kvality a podle návrhů vlastních konstruktérů. Celá fáze výroby je plně pod kontrolou a trvale se provádí průkazné zkoušky.  Výsledné prvky proto mají vysokou jakost a kvalitní povrch.

Ve výrobních závodech v Dolních Bučicích a Tovačově za posledních 20 let firma investovala do technologie a výrobních kapacit více než miliardu korun a dnes jsou oba závody největšími producenty prefabrikovaného železobetonu v České republice. Firma má celkem 900 zaměstnanců a za rok vyrobí v těchto závodech cca 220 000 m3 betonu skeletu.

Za firmu WIENERBERGER cihlářský průmysl vedoucí programu Wienerberger e4 dům Daniel Uskokovič prezentoval tři produktové značky firmy: Porotherm cihly, Tondach tašky a Wienerberger dům 4E (4E znamenají ekonomika, energie, ekologie a emoce). Klíčové téma bylo digitalizace.
Centrála digitalizace u firmy v sobě zahrnuje Centrální registr vnitřních směrnic, Centrální registr smluv a plných mocí, Systém pro smluvní práci (kontrola), IT podpora pro výrobu
(průmysl 4.0.), IP telefony, Mobilní aplikace, Systém registrace (docházky) a E-learning:
(požární ochrana; řidiči služebních vozidel; první pomoc; antitrust / ruční návod (protimonopolní) a anti-korupce, etický kodex, trestní odpovědnost) a CRM-systém sledování zakázek a péče o zákazníky. K zaváděné BIM metodě prezentoval Ing. Dobiáš zkušenosti se zaváděním BIM v Anglii s tím, že se jedná o permanentní proces sdílení informací při projektování a stavbě domů e4.

Za firmu LASSELSBERGER Štěpánka Fišerová ve své prezentaci uvedla, že firma letos pod značkou RAKO slaví 135 let od svého založení, výrobní kapacita na výrobu keramických obkladů je 28 mil. m2, prodej za rok 2017 činil 27 mil. m2 a stěžejní výrobní závody jsou v Rakovníku na výrobu keramických obkladaček a v Chlumčanech na výrobu keramických dlaždic. Své výrobky firma vyváží do 65 zemí světa, což samo o sobě svědčí o kvalitě vyráběného sortimentu. Nastíněné trendy v rozvoji keramiky:
Velké formáty (Požadavky trhu znamenají změny ve výrobě Rako. Přechod na velké formáty obkladů 30x90 a dlažeb 80x80 a 60x120 znamenají tlak na změny výrobních linek, a to z pohledu jejich inovace. Přechod linky na velké formáty si vynucuje inovaci v rozsahu investic do celých nových linek.). Větší míra automatizace a elektronizace (Keramika nepatří sice mezi high tech oblasti s vysokou mírou automatizace, ale i jako odvětví medium tech je zde jasný trend v nutnosti automatizace a elektronizace. Základem všech strojů jsou elektronické řídicí systémy na bázi technologií Siemens, Berkhoff a PLC na bázi Omron.) Jasný trend propojování systémů (Elektronizace na bázi PC a PLC vyžaduje a umožňuje větší integraci systému do subcelků a nabízí možnost integrace subcelků. Trendy Industry 4.0. jsou jasně patrné i v keramice, ale ta využívá zkušeností z high tech odvětví a nemá ambici být leaderem v této oblasti; Integrace znamená i možnost větší intergrace a toku dat v rámci výrobního procesu a dává potenciál k lepšímu řízení toku a sledování kvality.).

Trend zrychlující se technické inovace a obnovy (stroje s větší efektivitou a menší spotřebou energií, řízení na bázi PLC, využití HD technologií ve výrobě keramiky, HD scannery pro kontrolu kvality povrchů, apod. Rozvoj formátů přináší nutnost budování nových linek s výrazně většími kapacitami jednotlivých strojů a celé linky – lisy s tlaky 6 tis. až 10 tis. tun, zdobení, třídění, kalibrace až do šíře 120 cm. Nutnost investic do starších linek a jejich efektivity.). Požadavky na personál (Zvyšují se požadavky na technické znalosti a snižují se naopak možnosti manuální jednoúčelové práce. Keramika stále musí mít pracovníky s větší mírou znalosti výroby.).
Modernizace závodu v Chlumčanech v letošním roce si vyžádá investiční náklad ve výši 300 mil. Kč a bude spočívat ve vybudování nového moderního logistického skladu na ploše 33 000 m2.

V rámci prezentace byla promítnuta dvě zajímavá videa. První film byl o výrobě obkladů v Rakovníků od přípravy surovin přes navazující jednotlivé technologické postupy výroby až po závěrečnou deklaraci konečné výroby. Druhý film byl natočen u příležitosti 135 let od založení výroby keramických obkladů u nás a jde v něm o ukázku uplatňování keramických obkladaček a dlaždic na význačných stavbách v České republice, jako například u Kavárny v Obecním domě a v hotelu Imperiál v Praze, v budově Plzeňského prazdroje v Plzni, v tunelu Blanka a v budově České spořitelny v Rytířské ulici v Praze apod.

Za firmu Saint–Gobain Construction Product CZ, divize Weber, ředitel pro styk s veřejností Jakub Benda prezentoval, že firma je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů a výrobců vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, zateplovacích systémů, sanačních omítkových systémů, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu. Jako přední světový výrobce stavebních hmot společnost Weber Buliding Solutions nabízí komplexní škálu řešení, a k tomu využívá moderní technologie, založené na nejvyšších technických požadavcích. Firma Weber, výrobce a dodavatel špičkových stavebních materiálů, neustále pracuje na vylepšování předávání technických rad a informací a to nejen stavební veřejnosti. Videa jsou prioritně určena aplikačním firmám, obsluhám stavebnin, nebo i školám jejich studentům a učitelům, nebo pro zpestření školení, která Weber na vlastní náklady organizuje.

Prezentujícím hostem byla Lenka Němečková z Asociace inovačního podnikání České republiky, která přítomné seznámila se soutěží Cena inovace roku 2018. Uvedla, že v rámci soutěže jsou hodnoceny nejkvalitnější produkty přihlašovatelů se sídlem v České republice a že letošní ročník bude již dvacátý třetí. Do soutěže je možno se přihlásit bezplatně a soutěž je pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana.

Ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO Petr Serafín na závěr prezentace poděkoval všem přítomným za účast a podnětná pěkná vystoupení. Přítomné seznámil i se současnou celkovou atmosférou ve stavebnictví, která se odvíjí a bude odvíjet od prováděné investiční činnosti jak v naší republice, tak i v celé EU. Popřál firmám, které se do soutěže přihlásí, získání některých z udělovaných ocenění s připomenutím, že 11. ročník soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2017 byl již vyhlášen vloni na nominačním odpoledni v Ctěnickém areálu ve Vinoři u Prahy.

Bližší informace o soutěži Nejlepší výrobce stavebnin roku 2017 lze získat na webových adresách: www.urspraha.cz, www.sps.cz, www.mpo.cz a www.casopisstavebnictvi.cz.  Termín pro přihlášení do soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2017 je do pátku 29. června 2018.

 


 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2020  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena