Závěr a výstupy projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II.
Bipartitní platforma Stavebnictví I., která je složena ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Odborového svazu Stavba České republiky, se od února 2016 zapojila do projektu s názvem Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému–etapa II. Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
     Hlavní cílem projektu bylo připravit odvětví na změny důchodového systému a zmírnit negativní dopady prodlužování věku odchodu do důchodu včasnou přípravou budoucích generací na aktivní pracovní život ve vyšším věku.
    Realizátorem projektu a příjemcem dotace je Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a partnerem projektu je Českomoravská konfederace odborových svazů.
V rámci ukončení projektu se 15. ledna 2019 uskutečnila konference bipartitní platformy Stavebnictví I., která se konala v prostorech Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 31 v Praze.
     Na začátku konference byl představen projekt, jeho aktivity a hlavní cíle. Úvodním slovem přivítali na konferenci hlavní představitelé obou svazů – Ing. Jiří Nouza, prezident SPS, a Ing. Milan Vomela, předseda OS Stavba ČR. Po nich se ujal slova Ing. Pavel Ševčík, technický ředitel SPS s přednáškou na téma Situace ve stavebnictví a potřeba pracovních sil v odvětví stavebnictví. Informaci o klíčových aktivitách v projektu, měření vybraných pozic v odvětví, posouzení naměřených dat, výstupy z rozhovorů se zaměstnanci na daných pozicích přednesl Mgr. et. MgA. Martin Sedláček a Mgr. Eva Čekalová z KZPS, kteří pro projekt pracovali jako interpreti/psychologové.
    Nejzásadnější přednášky na téma Závěrečné výstupy z kulatých stolů v rámci projektu přednesli Ing. Pavel Zítko, místopředseda OS Stavba ČR, a Ing. Bohuslav Štancl, MBA, ze SPS.
    Následovala přednáška hosta, zástupce cílové skupiny, řádného člena SPS i OS Stavba ČR ze společnosti Metrostav. Ing. Martina Zrcková, vedoucí útvaru personálních služeb, vystoupila s prezentací, která v mnohém potvrdila, rozšířila i doplnila realizační tým BP Stavebnictví I. pohledem ze strany stavební firmy.
    Po obědě pokračovala konference přednáškou na téma Problematika zaměstnávání starších zaměstnanců ve stavebnictví, kterou přednesl JUDr. Pavel Novák ze SPS. Další přednáška Radoslava Vlasáka z OS Stavba ČR se věnovala Ergonomické souvislosti práce starších zaměstnanců. Poslední přednáška doplnila konferenci o Dobrou praxi důchodových systémů v zahraničí, kterou představil Ing. Jiří Skála ze SPS.
    V průběhu konference vystoupili i další účastníci s dotazy či připomínkami k jednotlivým přednáškám a konferenci na závěr uzavřela i bohatá diskuse.

V závěru je možné konstatovat, že konference byla přínosná a splnila svůj účel: informovala cílovou skupinu i laickou veřejnost o závěrečných výsledcích projektu, respektive o závěrečných výstupech BP Stavebnictví I. v rámci tohoto projektu.
-------------------------
Dovolujeme si vám představit vybrané přijaté závěrů z Kulatých stolů, které byly vytvořeny hlavně k reprezentativnímu vzorku pozic pro měření v projektu za BP Stavebnictví I. Těmito pozicemi byly: Stavební zámečníci a stavební klempíři, Stavební montážníci, Podlaháři a obkladači, Tesaři a stavební truhláři, Zedníci.
•    Zvyšování věku „odchodu do důchodu“ u celoživotně fyzicky pracujících, je pouze alibismus vlády, řešící důchodovou reformu formou „EXCEL-ácké“ TABULKY“!!! Obecně, prodlužovat dobu odchodu do důchodu pro lidi, kteří celý život pracovali na stavbách v nejtěžších podmínkách, je bez dalších doprovodných opatření nepřijatelné.
•    Vytvořit dotační program, který by podporoval to, aby lidé před odchodem do důchodu zaučovali mladší pracovníky nebo nově příchozí pracovníky na pozici, na které pracovali.
•    Podporovat zavádění metod automatizace a digitalizace zejména do procesu projektování a přípravy staveb (např. metoda BIM), a tím výrazně zefektivnit realizační činnost (omezování stresových faktorů při práci).
•    Zaměřit se na důslednější komunikaci mezi nadřízenými a podřízenými.
•    Ve zvýšené míře využívat všechny možnosti inovací, zejména pak v používání nových strojů a nástrojů pro ulehčení fyzické náročnosti povolání.
•    V rámci celoživotního vzdělávání neopominout ani otázku komunikace se spolupracovníky z jiných zemí (Ukrajina, Bělorusko, Bulharsko, Rumunsko apod.).
•    Hledat nové motivační nástroje pro podporu využití zkrácených pracovních úvazků.
•    Podporovat zapojení nových pracovních pomůcek a nástrojů, které usnadňují pracovní činnost.
•    V rámci benefitních programů zvážit vyšší finanční podporu doplňkového penzijního spoření.
•    Podporovat zdravý způsob života a vytvořit takový motivační systém, který k němu bude zaměstnance motivovat.
•    V rámci sociálního dialogu prosazovat rychlejší změny ve vzdělávacím systému, které budou reagovat na potřeby praxe.
•    Apelovat na změny v předpisech ve smyslu podpory kratších pracovních úvazků v předdůchodovém věku bez vlivu na výši důchodu, včetně vyšší motivace pro pozdější odchody do důchodu (tzv. rozumné přesluhování).
•    Apelovat na důslednější dodržování pravidel bezpečnosti práce, včetně dodržování limitů přesčasové práce a přestávek v práci, mezi směnami a v týdnu.
•    Zaměřit se na lepší propagaci profese formou přednášek na školách.
•    Podporovat aktivní zapojení zaměstnanců do rehabilitačních a rekondičních programů směřujících k efektivní regeneraci pracovní síly.
•    Zvážit vyšší podporu celoživotního vzdělávání, zejména ze strany státu.
•    Podporovat pružnější zapojení krajských samospráv do procesu podpory chybějících profesí na trhu práce, resp. požadovat efektivnější reakci na potřeby trhu práce.
•    Hledat efektivnější a flexibilnější modely pracovní doby, umožňující plynulejší zapojení starších či zdravotně a fyzicky limitovaných pracovníků.
•    Připravit speciální vzdělávací program pro mistry a stavbyvedoucí (obecně pro vedoucí pracovníky) s úzkým zaměřením na efektivní komunikaci s podřízenými.
•    Vytvořit funkční a srozumitelný model pro využití benefitů – tzv. smysluplné benefity.
•    Ve spolupráci s fyzioterapeuty zvážit zavedení rehabilitačně-rekondičního minima pro zaměstnance 50+ s finanční spoluúčastí zaměstnavatelů i zaměstnanců a s podporou státu.
•    Apelovat na rychlejší zavádění nových řešení při přípravě a realizaci staveb (např. metody BIM), a tím přispět k omezování stresujících faktorů povolání.
•    Společně hledat prostor pro zavedení pružnějších modelů pracovní doby s ohledem na schopnosti zaměstnanců ve vazbě na jejich věk a fyzickou zdatnost.
•    Věnovat větší pozornost zlepšování úrovně pracovního prostředí.

Institut vzdělávání SPS, 17. 1 .2019
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena