múk1.jpg

Výstavba MÚK Rádelský Mlýn

Liberecký
26. 3. 2021

Asi nejvýznamnější silniční stavbou v LK v této době, je právě výše zmíněná křižovatka, řešící bezpečné mimoúrovňové křížení silnic z Liberce na Prahu a odbočky na Jablonec nad Nisou. Prvně se musela demolovat stávající křižovatka, která z více důvodů nevyhovovala moderním požadavkům. Dále bylo nutno přeložit Jeřmanický potok, který je touto stavbou zasažen. To představovalo 3 na sebe navazující technologické celky. Otevřené koryto potoka, tedy železobetonová konstrukce v délce 54 m, dále prefabrikované rámy v délce 152 m, a konečně sanace stávajících opěr v délce 107 m.

Následně mohla začít výstavba železobetonového rámového mostu, s minimálním omezením dopravy na trase Liberec-Praha. Samozřejmostí je i vybudování přiléhajícího armovaného svahu a nové protihlukové stěny. V zimní přestávce proběhla příprava na postupné stavební práce v roce 2021, který by měl být rozhodující, neboť dodavatel stavby /Eurovia/, po dohodě se svými subdodavateli /S a M Česká Lípa/, slíbili dokončení stavby ve zkráceném termínu, již v tomto roce.

Zbývá tedy vybudování kanalizace, odbourání zbytku stávajícího mostu na silnici I/35 a převedení dopravy na nově vybudovanou část silnice ve směru Liberec-Turnov. Navazovat budou práce na dokončení rámového železobetonového mostu a pilířů pro most na větvi Liberec-Jablonec n/N.

Zahájení akce bylo v 04/2020, a přislíbené zkrácené dokončení stavby by mělo být v 11/2021.

Investorem celé akce je ŘSD, oblastní správa v Liberci.

Na některé specifické otázky jsme se zeptali pana Ing. Mojmíra Pavlíka z fy S a M Č. Lípa.

1.Je mostní konstrukce na zmíněné křižovatce typická, či spíše neobvyklá?

„Navržené řešení je typické pro silniční stavitelství, ale stavba je neobvyklá průnikem všech mostů v jednom místě, kde vzniká prakticky 4 úrovňová křižovatka. První úroveň je Jeřmanický potok, druhá je větev Jablonec-Turnov, třetí úroveň R 35 na trase Liberec-Turnov, Praha, a čtvrtá úroveň je větev Liberec-Jablonec n/N.“

2. V jaké fázi je nyní stavba?

„V roce 2020 bylo zrealizováno kompletní převedení Jeřmanického potoka, byly vystavěny první 3 pole ze sedmipolové estakády a na jednopolovém mostě převádějícím R 35 byly zhotoveny 3 ze 4 dilatačních celků. Doprava ve směru Liberec-Turnov byla ve druhé polovině 12/2020 dle předpokladu převedena na nově otevřený úsek.“

3. Stavba je pro Vás běžná, nebo ji vnímáte jako náročnější?

„Jednotlivě se jedná o mosty, které nejsou nijak neobvyklé, ale vzhledem k tlaku na zkrácení doby výstavby o polovinu stavební sezony, se jedná celkově o technologicky i organizačně náročnou výstavbu“.

Takže věřme, že se vše podaří, realizátorům přejeme dobré podmínky i počasí, a těšme se na listopad… Za SPS LK KM V.Herman.