texture-1893783_1920.jpg

Financování BIM a CDE z NPO pro podniky

Podpora podnikání/Dotace
4. 8. 2022
Pro rozšiřování metody BIM připravilo MPO podpory pro dodavatelskou sféru. Aktuálně jsou vypsané níže uvedené Výzvy (Digitální a Virtuální podnik) zaměřené především na malé, střední i velké podniky, které podporují mimo jiné aktivity BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů.

I. výzva Digitální podnik z komponenty 1.5 Národního plánu obnovy

Specifikace výzvy:

·         příjem žádostí do 16. 9. 22,

·         podporované subjekty: malé a střední podniky (MSP), velké podniky (VP),

·         dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je maximálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč,

·         míra podpory: dotace je poskytována dle platné regionální mapy podpory (od 40 do 60-ti % dle velikosti podniku), ve výzvě viz str. 9, kapitola 7.1 Míra podpory – rozpad zdrojů financování),

·         příjemce podpory musí poskytnout finanční příspěvek ve výši alespoň 25 % způsobilých nákladů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu, podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, konkrétní výčet podporovaných aktivit viz str. 3-4, aktivita f) - BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů; aktivita g) - Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

·         Link: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-digitalni-podnik-z-komponenty-1-5-narodniho-planu-obnovy--268061/

I. výzva Virtuální podnik z komponenty 1.5 Národního plánu obnovy

 Specifikace výzvy:

·         příjem žádostí do 16. 9. 22,

·         podporované subjekty: malé a střední podniky (MSP), velké podniky (VP),

·         dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je maximálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše de minimis (představuje takovou podporu, která nesmí s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu podniku za dobu současného a dvou předchozích účetních období, přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Pro přepočet se používá měnový kurz Evropské centrální banky, platný v den Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pro podniky, které provozují silniční a nákladní dopravu pro cizí potřebu, je max. výše podpory de minimis snížena na 100 000 EUR),

·         míra podpory: dle velikosti podniku od 20 % do 40 % (ve výzvě viz str. 7, kapitola 7.1 Míra podpory – rozpad zdrojů financování),

·         podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související s výrazným posunem v digitalizaci společnosti,

·         podmínky výrazného posunu v digitalizaci: lze uskutečnit i čistě jen na bázi cloudového řešení nebo prostřednictvím licenčního  sjednání, pořizované technologie / služby musí pro společnost přinášet nové funkcionality, nesmí se jednat o pouhou technologickou obměnu, pořizovaný SW a licence cloudových služeb musí pro podnik přinášet nové funkcionality oproti stávajícímu, pořizované technologie / služby musí umožnit propojení s vnitropodnikovým systémem. konkrétní výčet podporovaných aktivit viz str. 4, aktivita f) - BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů. aktivita g) - Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

·         Link: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-virtualni-podnik-z-komponenty-1-5-narodniho-planu-obnovy--268079/