Směrnice pro stanovení výše členských příspěvků členů SPSV návaznosti na stanovy SPS a na základě rozhodnutí představenstva SPS v ČR ze dne 16. 2. 2017 se mění dosavadní pravidla pro výpočet výše ročních členských příspěvků takto:

1. Výše ročního členského příspěvku člena SPS (dále jen "člena") se stanoví u členů s počtem pracovníků do 20 včetně jako paušální roční částka za člena ve výši:

    1 až 10 pracovníků paušální sazba člena 4.000,- Kč
    11 až 20 pracovníků paušální sazba člena 6.000,- Kč

2. Výše ročního členského příspěvku se stanoví u členů s počtem pracovníků 21 a vyšším jako součin počtu pracovníků a paušální sazby za pracovníka dle níže uvedených skupin:

Počet pracovníků člena:

    21 až 100 pracovníků paušální sazba za pracovníka 450,- Kč
    101 až 500 pracovníků paušální sazba za pracovníka 430,- Kč
    501 až 1000 pracovníků paušální sazba za pracovníka 420,- Kč
    Více jak 1000 pracovníků paušální sazba za pracovníka 415,- Kč


3. Pod pojmem "počet pracovníků" se ve všech bodech této směrnice rozumí průměrný přepočtený stav pracovníků v příslušném kalendářním roce.

4. Člen na základě dohody s vedením SPS může poskytnout další mimořádný členský příspěvek nad výši, stanovenou dle výše uvedených pravidel a to na konkrétní účel (např. mediální kampaň apod.)

5. Výše ročního členského příspěvku pro příslušný rok se vypočte dle výše uvedených pravidel na základě údajů roku předchozího. Tyto údaje, tj.

  • počet pracovníků
  • roční výkony
  • některé administrativní údaje o společnosti

je člen povinen předat ve formě vyplněného aktualizačního formuláře, podepsaného statutárním zástupcem člena, oblastnímu manažerovi a to nejpozději do 30. dubna příslušného roku. Oblastní manažeři jsou povinni předat formuláře spolu s tabulkou zpracovanou z ekonomických údajů nejpozději do 10. května příslušného roku.

aktualizačního formuláře tvoří přílohu č. 1 této směrnice.

6. U členských firem, kde výkony vysoce převládají nad počtem pracovníků (např. inženýrské organizace nebo specializované firmy) se členský příspěvek stanoví dohodou.

7. Na základě údajů, uvedených v bodě 8 směrnice, provede ekonomický úsek SPS výpočet výše členských příspěvků, které členové zaplatí prostřednictvím úhrady daňového dokladu s částkou členského příspěvku, který jim bude zaslán. Splatnost tohoto daňového dokladu je 15 kalendářních dní ode dne jeho doručení.

8. Výpočet členských příspěvků dle této směrnice bude zahájen pro rok 2017, po jejím schválení členskou schůzí


 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena