Institut vzdělávání

FIEC

FIEC

Federace evropského stavebního průmyslu FIEC (Fédération de l´Industrie Européenne de la Construction - www.fiec.eu ), založená v roce 1905, sdružuje v současnosti 32 národních svazů stavebnictví celkem z 28 zemí Evropy včetně ČR (25 z EU, další z Norska, Ukrajiny a Turecka). Na úrovni EU je FIEC nezastupitelnou institucí a uznávaným partnerem orgánů Evropské unie.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví požádal o členství v roce 1992 a v roce 1995 byl přijat za řádného člena.


Činnost FIEC je zaměřena na podporu a prosazování zájmů evropských stavebních organizací, propagaci stavebnictví jako významného oboru vytvářejícího 8,6 % HDP EU, udržitelný rozvoj stavebnictví, udržování spravedlivých a rovných podmínek při zadávání zakázek veřejných prací, podporu malých a středních podniků a řemesel, podporu rozvoje dopravní infrastruktury a na další činnosti. Kromě toho koordinuje spolupráci a výměnu zkušeností mezi členy FIECu a dalšími účastníky stavebního procesu - inženýry, architekty a výrobci stavebních materiálů. Systematicky působí na rychlé přejímání nových technologií a inovací.

FIEC je rovněž respektovaných sociálním partnerem, který trvale spolupracuje s evropskou stavební odborovou organizací EFBWW (European Federation of Building and Woodworkers) - Evropskou odborovou federací pracovníků ve stavebnictví a dřevozpracujícím průmyslu - při zlepšování pracovních podmínek, zejména ochrany a bezpečnosti zdraví a odborného vzdělávání. 
Od této doby získává SPS veškeré průběžné informace z práce jednotlivých komisí FIECu a má možnost se za stavebnictví ČR přímo vyjadřovat k návrhům závěrů vypracovaných pro potřeby stavebních organizací a společností, resp. národních stavebních svazů jednotlivých zemí EU příslušnými odbornými komisemi FIECu, a to ještě před jejich předložením a projednáváním v Evropské komisi a následným schvalováním v parlamentu EU nebo v Radě Evropy. Neméně důležitá a významná je i možnost přímého zapojení a aktivní účasti českých odborných pracovníků a expertů členských stavebních firem na práci jak tří stálých odborných komisí FIECu, stálých pracovních skupin, tak na práci dočasných a specializovaných pracovních skupin zaměřených na řešení konkrétních dílčích záležitostí. Technickou komisi FIEC po řadu let úspěšně řídil Ing. arch. Zdeněk Klos, viceprezident SPS.

FIEC Annual report 2021