Úvodní tisková zpráva projektu

FIEC

FIEC

Federace evropského stavebního průmyslu FIEC (Fédération de l´Industrie Européenne de la Construction - www.fiec.eu ), založená v roce 1905, sdružuje v současnosti 32 národních svazů stavebnictví celkem z 28 zemí Evropy včetně ČR (25 z EU, další z Norska, Ukrajiny a Turecka). Na úrovni EU je FIEC nezastupitelnou institucí a uznávaným partnerem orgánů Evropské unie.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví požádal o členství v roce 1992 a v roce 1995 byl přijat za řádného člena.


Činnost FIEC je zaměřena na podporu a prosazování zájmů evropských stavebních organizací, propagaci stavebnictví jako významného oboru vytvářejícího 8,6 % HDP EU, udržitelný rozvoj stavebnictví, udržování spravedlivých a rovných podmínek při zadávání zakázek veřejných prací, podporu malých a středních podniků a řemesel, podporu rozvoje dopravní infrastruktury a na další činnosti. Kromě toho koordinuje spolupráci a výměnu zkušeností mezi členy FIECu a dalšími účastníky stavebního procesu - inženýry, architekty a výrobci stavebních materiálů. Systematicky působí na rychlé přejímání nových technologií a inovací.

FIEC je rovněž respektovaných sociálním partnerem, který trvale spolupracuje s evropskou stavební odborovou organizací EFBWW (European Federation of Building and Woodworkers) - Evropskou odborovou federací pracovníků ve stavebnictví a dřevozpracujícím průmyslu - při zlepšování pracovních podmínek, zejména ochrany a bezpečnosti zdraví a odborného vzdělávání. 
Od této doby získává SPS veškeré průběžné informace z práce jednotlivých komisí FIECu a má možnost se za stavebnictví ČR přímo vyjadřovat k návrhům závěrů vypracovaných pro potřeby stavebních organizací a společností, resp. národních stavebních svazů jednotlivých zemí EU příslušnými odbornými komisemi FIECu, a to ještě před jejich předložením a projednáváním v Evropské komisi a následným schvalováním v parlamentu EU nebo v Radě Evropy. Neméně důležitá a významná je i možnost přímého zapojení a aktivní účasti českých odborných pracovníků a expertů členských stavebních firem na práci jak tří stálých odborných komisí FIECu, stálých pracovních skupin, tak na práci dočasných a specializovaných pracovních skupin zaměřených na řešení konkrétních dílčích záležitostí. Technickou komisi FIEC po řadu let úspěšně řídil Ing. arch. Zdeněk Klos, viceprezident SPS.

FIEC Annual report 2021

FIEC Annual report 2022