Projekt Green Deal for Buildings

Technické normy

Katalog všech norem platných v České republice je dostupný na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (www.unmz.cz), kde s nimi můžete na základě objednávky pracovat přes internet.

Co jsou technické normy?

  • Technické normy jsou dokumentované dohody, které pro všeobecné a opakované použití poskytují pravidla, směrnice, pokyny nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků, které zajišťují, aby materiály, výrobky, postupy a služby vyhovovaly danému účelu.
  • V dnešní společnosti jsou technické normy kvalifikovaná doporučení, nikoli příkazy. Jejich používání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné.K čemu jsou dobré české technické normy?

  • Jsou nezbytnou podmínkou pro volný oběh zboží a služeb zejména v EU.
  • Slouží jako referenční úroveň, ke které se poměřuje úroveň výrobku nebo služby.
  • Stanovují kritéria bezpečnosti.
  • Podporují vyrovnaný vztah mezi jakostí a náklady.
  • V obchodních smlouvách mezi dodavatelem a odběratelem se obvykle stávají závaznými.
  • Jsou povinně vyžadovány u veřejných zakázek.
  • Jsou efektivním nástrojem konkurenčního boje.

Třídník stavebních objektů

Klasifikace stavebních a inženýrských objektů je platná pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů ve smyslu § 2 vyhlášky č. 230/2012 Sb.  Zaměřuje se na účelová a technická řešení, která jsou rozhodující z hlediska srovnání jednotlivých objektů a poměrně velké přesnosti pro stanovení technických kvalifikačních podmínek požadovaných referenčních staveb a pro stanovení, případně posouzení, předpokládaných nákladů v přípravné fázi stavební investice.

Klasifikace se člení na jednotlivé obory stavebnictví, skupiny objektů, podskupiny objektů, konstrukčně materiálovou charakteristiku a druh stavební akce. Celý třídník a další informace naleznete níže.