Bozanovska_TZ_obr.png

TSK naplno zahájila stavbu nového mostu v Horních Počernicích

Prezentace členů SPS
21. 4. 2023
Technická správa komunikací (TSK), člen našeho Svazu, zahájila po zimní přestávce práce na výstavbě silničního mostu (nadjezdu) přes dálnici D11 a dalších souvisejících staveb v ulici Božanovská v Městské části Praha 20. Nový most nahradí původní na stejném místě, který musel být kvůli špatnému stavu v roce 2021 zdemolován. Ohrožoval totiž provoz na dálnici D11, když z něj odpadávaly kusy betonu na projíždějící vozidla.

Při výstavbě nového mostu budou odstraněny části původních opěr. Masivní součásti zbývajících budou ale použity při výstavbě opěr nových. Vlastní stavba mostu začne jeho spodní částí, nad kterou se pak postaví nová nosná ocelová konstrukce. Pro její montáž se předpokládá vybudování provizorních podpěr vedle středových svodidel. Horní plochu nosné konstrukce bude tvořit spřažená železobetonová deska s izolací z NAIP. Odvodnění povrchu komunikace vyřeší obrubníkové odvodňovače. Podélný svod bude zaústěný za opěrou do stávající šachty dešťové kanalizace. Na obou opěrách budou osazeny lamelové mostní závěry. Most bude mít standardní svršek s asfaltovou vozovkou a monolitickými chodníkovými římsami. Jeho součástí bude i zesílené ocelové zábradlí s lanem v madle a výplní z hustého pletiva.

Součástí výstavby nového mostu bude i trvalá přeložka veřejného osvětlení a vodovodního řadu, který bude umístěný v závěsech pod konzolou pravé římsy. Z celkové délky úpravy 136 metrů připadá 50 metrů na most. Ve zbývajících 86 metrech v obou předpolích bude upravená komunikace, chodníky a provedeny terénní úpravy.

Přípravné práce pro osazení nosné konstrukce budou probíhat za omezení provozu na dálnici D 11. Samotné osazení nosníků se uskuteční během krátkodobých úplných uzavírek provozu, a to maximálně na 30 minut během jedné noci. V současné době zhotovitel stavby projednává přesné termíny těchto omezení. Zprovoznění mostu je naplánované 17. 1. 2024.

Zahájení a ukončení prací:

Znovuzahájení stavebních prací po zimní přestávce dne 31. 03. 2023.

Plánované zprovoznění mostu dne 17. 1. 2024.

Předpokládaný harmonogram prací:

·        demolice spodní stavby: do 20. 4. 2023

·        montáž podpůrných konstrukcí a osazení nosné konstrukce: do 31. 8. 2023

·        betonáž nosné konstrukce: do 30. 9. 2023

·        zprovoznění mostu v případě příznivých klimat. podmínek: do 20. 12. 2023

·        dokončovací práce: do 30. 4. 2024

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s.  

Více informací o stavbě a dopravních omezeních ZDE