Projekt Green Deal for Buildings

TAČR JE Dukovany

Technologická agentura České Republiky (TAČR), Program Beta 2

Analýza povolovacích procesů u nových jaderných zdrojů v ČR, stanovení nároků na povolovací procesy a posouzení dopadů na dotčené orgány v lokalitě Dukovany, včetně stanovení obecné metodiky pro vypořádání odchylek zahraničních a českých standardů  

 

Doba trvání: 01/2024 – 12/2024  

Hlavními cíli projektu je posílit odbornou připravenost úředníků dotčených orgánů a dalších zástupců jednotlivých stran zapojených do povolovacích procesů nových jaderných zdrojů (NJZ) v ČR (dále jen "DO", např. krajská hygienická stanice, hasičský záchranný sbor, orgány ochrany životního prostředí, Státní úřad pro jadernou bezpečnost a další DO). Výstupem projektu budou postupy pro DO přímo využitelné pro úředníky DO zapojených do povolovacích procesů NJZ s ohledem na aktuální stavební právo. DO využijí výstupy pro přesné zadávání analytických, výpočtových a dalších prací, nezbytných pro rozhodování DO v rámci schvalovacích procesů. Návrhy a doporučení budou vytvořeny ve variantách, tak aby reflektovaly možné legislativní změny činností DO ve vazbě na aktuální stavební právo. Výstupy budou předány DO formou obecné metodiky pro expertní řešení odchylek zahraničních a českých standardů. 

Partneři projektu:

České vysoké učení technické v Praze

hlavní řešitel: prof. Ing. Zdeněk Bittnar, CSc.

řešitel: Ing. Karel Bíža

řešitel: Ing. Jan Zatloukal, Ph.D.

di5 architekti inženýři s.r.o.

řešitel: Ing. Petr Matyáš

Vysoké učení technické v Brně

řešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

ÚJV Řež, a. s.

řešitel: Ing. Josef Klumpár

řešitel: Ing. Ondřej Novotný

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

řešitel: Ing. Václav Matyáš

Česká agentura pro standardizaci

řešitel: Ing. Petr Kubeš

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

řešitel: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. 

                                                              TITSMPO0140