flag-2608475_1280.jpg

BALÍČEK „FIT FOR 55“ : Nové výzvy pro stavebnictví

EU/FIEC
15. 7. 2021

FIEC EU  -  PRESS RELEASE
15/07/2021
WIDE SWEEPING “FIT FOR 55” PACKAGE: NEW CHALLENGES FOR CONSTRUCTION
“As decarbonization is one of our top priorities, the “Fit for 55” package is certainly very relevant to the construction industry,” says José-Michaël Chenu, FIEC Vice-President responsible for the Technical Commission, speaking about the package of energy and climate reforms just published by the European Commission. “Several of the proposed measures will have a significant impact on our sector and on its capacity to play a key role in the achievement of the EU Green Deal. The proposed extension of the Emissions Trading Scheme to buildings is one of them and we will be looking at it very closely.”
Coinciding with the publication of FIEC’s position paper on the revision of the Energy Performance in Buildings Directive, not itself covered in the package as it was already foreseen in the Renovation Wave communication last October, the “Fit for 55” package aims to ensure the EU goal of emissions reduction of 55% by 2030 is reached. Among the measures directly relevant to the construction industry is the reform of the Emissions Trading System (ETS) and its extension to buildings. The ETS, which covers around 40% of the EU’s greenhouse gas emissions, is a “cap and trade system”, which sets the total amount of certain greenhouse gases that can be emitted by the installations covered by
the system. The cap is reduced over time. Apart from some very specific construction-related material manufacturers, the industry has hitherto largely been covered by the alternative Effort Sharing Regulation, which sets binding national greenhouse gas targets for each of the 28 Member States of the European Union, collectively amounting to a 30% cut in emissions, against a 2005 baseline, by 2030. This is also being revised. The revenue expected to be generated by emissions trading in buildings is to be earmarked for a climate social facility, which will be created to support vulnerable citizens, exposed to costs arising from the transition that will hit buildings. It remains to be seen how
the reformed ETS will work alongside the extended ETS.
Some construction materials such as cement, iron and steel and aluminum, will be covered by the proposed Carbon Border Adjustment Mechanism, a tariff on imported goods based on their carbon content. This proposed regulation is strongly supported by the European Parliament but some industry bodies prefer the allowances under the ETS instead, Energy efficiency and renewables also feature in the package, with changes to both the Energy Efficiency Directive and the Renewable Energy Directive foreseen.
Further information on the Fit for 55 package can be found here and FIEC’s position on the revision of
the Energy Performance in Buildings Directive (EPBD) can be found here.

„Jelikož dekarbonizace je jednou z našich hlavních priorit, balíček „Fit pro 55“ je pro stavební průmysl určitě velmi relevantní,“ říká José-Michaël Chenu, místopředseda FIEC odpovědný za technickou komisi, o balíčku energetiky a klimatu reformy právě zveřejněné Evropskou komisí. „Několik navrhovaných opatření bude mít významný dopad na náš sektor a na jeho schopnost hrát klíčovou roli při dosahování ekologické dohody EU. Navrhované rozšíření systému obchodování s emisemi na budovy je jedním z nich a my se jím budeme velmi podrobně zabývat. “ Souběžně s vydáním pozičního dokumentu FIEC k revizi směrnice o energetické náročnosti budov, který není obsažen v balíčku, jak se již předpokládalo ve sdělení o renovaci vlnou v říjnu minulého roku, má balíček „Fit pro 55“ zajistit EU  dosažení cíle snížení emisí o 55% do roku 2030. Mezi opatření přímo související se stavebním průmyslem patří reforma systému obchodování s emisemi Emissions Trading System (ETS)  a jeho rozšíření na budovy. ETS, který pokrývá přibližně 40% emisí skleníkových plynů v EU, je „systém obchodování s emisemi“, který stanoví celkové množství určitých skleníkových plynů, které mohou emitovat zařízení, na něž se systém vztahuje. Kromě některých velmi specifických výrobců stavebních materiálů se na toto odvětví doposud do značné míry vztahovalo alternativní nařízení o sdílení úsilí, které stanoví závazné národní cíle v oblasti skleníkových plynů pro každý z 28 členských států Evropské unie, celkem ve výši 30% snížení emisí oproti výchozímu stavu z roku 2005 do roku 2030. Rovněž se reviduje. Očekávané příjmy z obchodování s emisemi v budovách budou vyčleněny na klimatické sociální zařízení, které bude vytvořeno na podporu zranitelných občanů vystavených nákladům vyplývajícím z přechodu, který zasáhne budovy. Uvidíme, jak bude reformovaný ETS fungovat společně s rozšířeným ETS.

Na některé stavební materiály, jako je cement, železo a ocel a hliník, se bude vztahovat navrhovaný mechanismus pro úpravu hranic uhlíku, což je clo na dovážené zboží na základě jeho obsahu uhlíku. Toto navrhované nařízení Evropský parlament silně podporuje, ale některé průmyslové subjekty místo toho upřednostňují povolenky v rámci ETS.Balíček obsahuje také energetickou účinnost a obnovitelné zdroje, přičemž se počítá se změnami směrnice o energetické účinnosti a směrnice o obnovitelné energii.