Úvodní tisková zpráva projektu

TAČR Nákladové optimum

Technologická agentura České Republiky (TAČR), Program Théta  

Aktualizace vstupů nákladového optima v oblasti hospodaření energií v budovách ČR          

Doba trvání: 01/2022 – 12/2023  

          Česká republika má za povinnost podle směrnice o Energetické náročnosti budov (čl. 5 EPBD II, resp. čl. 8 EPBD III.) předložit každé 4 roky posouzenı́ úrovně minimálnı́ch požadavků na energetickou náročnost budov. V této souvislosti má být vytvořen výpočet nákladově optimálních úrovní různých typů stavebních objektů.

          Cı́lem projektu je posoudit změny v oblasti nákladů renovacı́ budov i novostaveb, jejich obálky, systému vytápěnı́ a chlazenı́, instalace obnovitelných zdrojů energie, úpravy vnitřnı́ho prostředı́ a vnitřnı́ho osvětlenı́. Projekt má za cı́l vytvořit podklady pro zprávu předkládanou MPO. Aktivity proběhnou ve dvou fázı́ch. Nejprve půjde o sběr a zpracovánı́ dat a tvorbu výpočetnı́ho modelu, ve druhé fázi budou výstupy konzultovány s odbornou veřejností a publikovány.  

Partneři projektu:  

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

řešitel: doc. Ing. Jiří Karásek, Ph.D.  

České vysoké učení technické v Praze

řešitel: prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

řešitel: PhDr. Tomáš Majtner, Ph.D. 

 TK04010328