Foto k článku o důležitosti všech staveb_2.png

Důležitá je každá stavba

Informace pro členy
19. 12. 2022
„Stavebnictví není pro děti a mládež dostatečně ‚sexy‘. Obsahuje asi málo virtuální reality a robotů, zato hodně špíny, prachu a dřiny. Pravda je samozřejmě trochu jiná, je ale potřeba ji potenciálním studentům i jejich rodičům ukázat,“ upozornil v rozhovoru, který se dotkl všech aktuálně rezonujících témat ve stavebnictví Tomáš Váňa, výkonný ředitel Leube Beton, s.r.o.

V oblasti stavebnictví a výroby stavebních hmot podnikáte již delší dobu. Co je vaší klíčovou náplní? Zkuste nám představit váš výrobní program.

Naše společnost působí na českém stavebním trhu již od roku 1963. V roce 1994 ji zprivatizovala firma Betonwerk Rieder z Rakouska. To v zásadní míře ovlivnilo naše další směřování a některé prvky ze sortimentu rakouského podniku byly přeneseny i do České republiky. Dnes máme 2 hlavní pilíře výrobkového portfolia. Prvním jsou prvky pro pozemní stavby, zde si představte konstrukce skeletů, balkony, schodišťová ramena, stropní prvky a tak dále, a druhým potom prvky pro dopravní stavby, kde jsme dominantní zejména v železobetonových protihlukových stěnách, ale patří sem i přejezdové konstrukce, konstrukce mostů a podobně. Pak máme menší výrobkové skupiny, kde nejvýznamnější roli hraje systém železobetonových lodžií používaných při revitalizaci zejména panelových domů. Dále pak můžeme pokračovat propustky, opěrným systémem Geo Wall, stavebnicí Rieder bloc, silničními vahami, svodidly…  

Která stavba patřila v posledním období k těm klíčovým, ať už v oblasti pozemního, či dopravního stavitelství?

Pro nás je důležitá každá stavba, a hlavně spokojený zákazník či partner na konci realizace. To vnímáme jako nejdůležitější a samozřejmě se nám to vrací v podobě dlouhodobě dobrých vztahů, a tedy i opakovaných zakázek pro různé investory a stavební společnosti. Klíčovými zakázkami bych nazval ty, které nám v minulosti pomohly dostat se do „první ligy“, přesvědčit partnery, že to opravdu umíme. V minulosti to byla v segmentu pozemních staveb zejména zakázka na nosné konstrukci nákupního centra City Park v Jihlavě a v segmentu dopravních staveb protihlukové stěny na pražském okruhu. Ty byly opravdu klíčové. Nyní máme ročně 250–300 zakázek různé velikosti a realizujeme je nejen na území České republiky, ale i na Slovensku, v Rakousku, Německu a Slovinsku.

V oblasti využívání nejnovějších výstupů vědy a výzkumu jste velmi progresivní. Kde ve vašem oboru spatřujete největší prostor pro inovace?

Já osobně spatřuji největší prostor ve využívání nejmodernějších výrobních technologií, tedy v automatizaci a robotizaci. To jde samozřejmě ruku v ruce s digitalizací. Vede – a dá se říci, že i nutí – nás k tomu jednak vysoce konkurenční prostředí a dále pak nedostatek pracovníků, zejména těch kvalifikovaných. Ale to je věc, která na vašich stránkách zaznívá opakovaně a není to nic nového. My jsme na této cestě již provedli první kroky. Jejich konkrétním výsledkem je instalace systému Topsteps na začátku letošního roku. Jedná se o unikátní systém výroby schodišťových ramen, který je zautomatizovaný již od fáze projekce, kdy výrobní dokumentace vzniká ve speciálním softwaru a ten prochází celým výrobním procesem. Automatizovaná je příprava a sestavování forem i vznik výztuže. Výsledkem je schodišťové rameno, které dokážeme vyrobit za zlomek standardního času.  Naše úvahy a aktuální kroky směřují k maximálně automatizované výrobě dalších prvků. Blízká budoucnost ukáže, jak budeme úspěšní.

Jste zapojeni do činnosti NCS. Kde vidíte hlavní přínosy vašich aktivit?

K Národnímu centru stavebnictví 4.0 jsme se dostali na základě dlouhodobé spolupráce na vývoji nových výrobků s ČVUT. Jejich myšlenka založit NCS 4.0 mne ihned nadchla, a proto jsme se stali spoluzakládajícími členy. Hlavním úkolem centra je posunout stavebnictví na vyšší příčky průmyslu ve smyslu automatizace. Pravda je taková, že náš obor se vyvíjí pomalu a dá se nazvat zaostalým. Při pohledu do ostatních odvětví průmyslu či do zahraničí však vidíme, že spoustu věcí už někdo vyvinul a že fungují. Za mne tedy není nutné vymýšlet mnoho nového. Spíše vše správně analyzovat, uchopit a přenést do našeho prostředí.   Pokud bych měl popsat naši úlohu v NCS 4.0, tak je to zejména spolupráce v rámci týmu Materiály a konstrukce, což je různorodá společnost lidí z akademické a komerční sféry. Sdílíme zde naše potřeby, zkušenosti a vize a společně pracujeme na jejich realizaci. Konkrétně nyní u naší společnosti probíhá audit za účelem zefektivnění a zvážení možností robotizace práce. A pomocníkem nám je právě společnost z jednoho ze spolupracujících týmů.

Zmínil jste spolupráci s ČVUT. V čem spočívá?

Řešíme spolu několik témat, ale hlavním předmětem spolupráce byl vývoj bezpečnostního propustku, přesněji vysoce únosného deformačního bloku. Propustky obecně jsou velkým bezpečnostním problémem při provozu na silnicích. ČVUT se ho povedlo úspěšně vyřešit, co se týká celé konstrukce, nám zase z hlediska výroby jednotlivých prvků stavebnice. Nyní jsme ve fázi, že máme za sebou úspěšné testování (výsledky byly nad očekávání dobré) a v příštím roce již proběhnou první konkrétní instalace. Je to ale široké téma a rád vám o něm povím více a podrobněji při nějaké příští příležitosti.

Díky mnoha vnějším vlivům je dnešní doba velmi překotná. Jak tuto situaci zvládáte?

Aktuální situaci zvládáme, i když to není jednoduché. Nyní snad již pominula akutní hrozba nedostatku surovin, takže největším problémem je nejistá a stále rostoucí cena vstupních materiálů a kolísající cena energií. Vše přenést v čase do ceny zakázek je velmi složité. V letošním roce nám to přineslo mnoho práce navíc a odneslo mnoho peněz. Na druhou stranu jsme se z těchto skutečností poučili a naučili se efektivnější práci se zdroji. Hledáme alternativní zdroje energií a stejně tak dodavatele strategických surovin. A dá se říci, že úspěšně.

Jak vidíte budoucnost stavebnictví, jakou podporu očekáváte od vlády?

Nejbližší budoucnost samozřejmě v každém z nás vzbuzuje mnoho otazníků a předpovědi nejsou růžové. Zatím musím říci, že pokles poptávky nezaznamenáváme. Co bude dál, uvidíme. Jsou zde tři roviny, ve kterých očekávám od vlády a politiků obecně podporu. První se týká již zmiňovaného nedostatku kvalifikovaných pracovníků. O studium na technických oborech obecně není zájem a u stavebnictví je asi vůbec nejmenší. Týká se to všech úrovní, tedy učilišť, průmyslových škol i univerzit. V Národním centru stavebnictví 4.0 se zabýváme i touto otázkou a hlavní důvod spatřujeme v tom, že stavebnictví není pro děti a mládež dostatečně „sexy“. To asi znamená málo virtuální reality, robotů, zato hodně špíny, prachu a dřiny. Pravda je samozřejmě trochu jiná, a to i včetně platů ve stavebnictví. Je ale potřeba to potenciálním studentům i jejich rodičům ukázat. Druhým mým očekáváním směrem k vládě je zajištění dostatku státních zakázek, které nám pomohou se z ekonomického poklesu „prostavět“. Mám na mysli jak dopravní stavby, kde je stát jako investor standardem, tak i oblast pozemních staveb. Považuji naši společnost za již dostatečně bohatou na to, abychom stavěli i reprezentativní a složité stavby hodné České republiky. Samozřejmě zde takové jsou, ale podle mého pohledu je jich málo. Většinou jsou doménou soukromých investorů. Ti zase bojují s nepochopením a odporem a jsou nuceni opakovaně od svých plánů ustupovat anebo je nesmyslně korigovat. A zde přejdu ke třetí rovině. Prosím o dořešení a zjednodušení legislativních podmínek ve stavebnictví. Všichni víme, jak složitý a dlouhý je u nás povolovací proces, který stavebnictví dlouhodobě omezuje. Místo jeho zjednodušení naopak vznikají různé podpůrné odbory ke stavebním úřadům, které vše jen komplikují a zdržují.

Co byste českému stavebnictví popřál do budoucna?

Českému stavebnictví přeji do budoucna mnoho krásných staveb, málo turbulencí a neklidu. Přeji mu i mnoho odborně zdatných a zapálených stavařů a stejně tak osvícených a odvážných investorů. A jelikož se právě nacházíme v období adventu, dovolte mi vám i vašim čtenářům popřát krásné a klidné svátky vánoční a do nového roku všem hodně zdraví a spokojenosti. 

Tomáš Váňa (Leube Beton s.r.o.), Ing. Vlastimil Hladík (Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.), Ing. Karel Vaverka (OK ČKAIT Jihlava)

Foto: Ondřej Driml