Úvodní tisková zpráva projektu

Etický řád

Etický řád

Etický řád Svazu podnikatelů ve stavebnictví je soubor pravidel, které se jeho členové rozhodli dobrovolně dodržovat, aby bylo dosaženo vyšší úrovně podnikání a prestiže Svazu. Obsahuje zásady vzájemného jednání mezi členy Svazu i vůči ostatním partnerům ve stavebnictví.

Zásady etického chování členů Svazu podnikatelů ve stavebnictví:

Kromě základních a závazných pravidel jednání při podnikání ve stavebnictví, daných zákony a podzákonnými předpisy, členové Svazu hodlají:

 • Dbát na odbornou pověst odvětví stavebnictví a dobré jméno Svazu.
 • Dbát na svou odbornou úroveň, udržovat své odborné dovednosti na nejvyšší úrovni a zdržet se všech služeb, pro něž nejsou kompetentní.
 • Pro účely reklamy využívat výhradně výsledků své vlastní práce a zdržet se jednání, které by mohlo směřovat k nekalé soutěži.
 • Rozvíjet mezi sebou dobré obchodní vztahy s cílem zajistit vedle technického a ekonomického rozvoje svých firem i korektní dodavatelský systém.
 • Dodržovat právo na obchodní tajemství svých obchodních partnerů.
 • Podporovat pořádání regulérních soutěží nejen o veřejné, ale i soukromé zakázky a při účasti v nich respektovat rovné podmínky pro každého účastníka.
 • Dbát toho, aby nebyly úmyslně, nebo neúmyslně poškozovány zájmy ostatních členů Svazu, zejména:
  • Člen Svazu nebude usilovat neetickými prostředky o převzetí zakázky, kterou řádným způsobem získal jiný uchazeč a nemá problémy s jejím plněním.
  • Člen Svazu vědomě nenabídne objednateli dumpingovou cenu za stavební dílo nebo jiný nesplnitelný závazný parametr (realizační lhůtu, garance), zejména s úmyslem přenést finanční ztráty či sankce na své poddodavatele.
 • Ve vztazích mezi sebou uznávat formu zajištění závazku prostřednictvím smluvní pokuty.
 • Vyvarovat se účelové kritiky jiného podnikatele, případně jeho konkrétní práce, jejímž jediným, nebo hlavním účelem je získat zakázku.
 • V případě sporů mezi členy Svazu obrátit se na Smírčí orgán Svazu ještě před jeho zveřejněním (je-li to v souladu s povahou sporu) a respektovat pak jeho výrok.

Pro kontrolu dodržování ustanovení Etického řádu a řešení sporů na vyžádání členů Svazu se ustanovuje Smírčí orgán Svazu.