texture-1893783_1920.jpg

Prokazování skutečného majitele od června 2021

Informace pro členy
26. 5. 2021
Ke dni 17. 12. 2020 byl vyhlášen zákon č. 527/2020 Sb., měnící zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o praní špinavých peněz“) a mimo jiné také zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), současně byl dne 3. 2. 2021 pod č. 37/2021 Sb., vyhlášen zákon o evidenci skutečných majitelů (dále také „ZESM“).

Dochází tedy od června 2021 ke změnám v oblasti definování, zjišťování a prokazování skutečného majitele a fungování evidence skutečných majitelů.

Účinnost nového zákona je 01/06/2021 a platí bez přechodných ustanovení, tedy i pro probíhající řízení.

V tomto textu je stručná rekapitulace změn z pohledu zadavatele i uchazeče.

Stanovisko MMR bylo uveřejněno dne 11/05/2021 na webu MMR.

Evidence skutečných majitelů, ZESM

Zápis do evidence se kontroluje stejně jako dnes – tedy správnost a úplnost je na odpovědnosti dodavatele, který vstupní údaje do evidence zapisuje.

Nová je definice pojmu „skutečný majitel“, uvedeno v § 4 ZESM.

Nově vzniká kategorie „nemá skutečného majitele“. Seznam PO, které nemají skutečného majitele je uveden v § 7 ZESM.

Dodavatel by tedy měl posoudit svůj záznam v evidenci podle nové definice a pokud to bude znamenat změnu, tak záznam opravit.

Přístup do evidence skutečných majitelů

Zásadní změnou je umožnění veřejného přístupu k některým údajům o skutečném majiteli prostřednictvím internetových stránek ministerstva spravedlnosti.

 a)    Veřejný přístup k částečnému výpisu v rozsahu údajů: jméno / stát bydliště / rok a měsíc narození / státní občanství

  b)    Neveřejný přístup – úplný výpis – pro vybrané subjekty, na základě žádosti. Popis přístupů je podrobně na stránkách Justice. 

Povinnost zadavatele v ZP

Zadavatel v ZD nemusí vymezit požadavek na identifikaci skutečných majitelů.

Nadále platí, že zadavatel může požadovat předložení údajů o majetkové struktuře nebo i jiné údaje, ale musí to specifikovat v ZD 

Povinnost zadavatele, zjištění údajů – dodavatel je českou PO

Povinnost zjišťovat skutečného majitele platí pro nadlimitní, podlimitní i ZPŘ.

Pro účely zadavatele je standardemveřejný přístup. Mělo by to ve většině případů stačit.

Pokud má zadavatel pochybnost, tak může vyzvat dodavatele k vysvětlení. Není tím myšleno, že to má vyšetřovat.

Platí stav v době zjišťování nebo v době poskytnutí informací od dodavatele.

Zjištěné údaje je zadavatel povinen uvést v dokumentaci veřejné zakázky.Výpis z evidence bude obdobný výpisu OR. Takový výpis zadavatel založí do dokumentace.

Ministerstvo spravedlnosti umožní (na svých internetových stránkách) také potvrzení o tom, že v evidenci není o skutečném majiteli veden žádný údaj.

Povinnost vyloučení vybraného dodavatele, který je českou PO

Konečný termín pro doplnění zápisu do evidence dodavatelem je datum odeslání Oznámení o vyloučení. Pak už zadavatel nemůže uznat doplnění zápisu.

Pozn. věcný záměr MMR - není zájem trestat dodavatele, ale mít informace o majiteli z důvodu posouzení střetu zájmů.

Zahraniční účastníci

Mělo by to platit v celé EU – takže priorita je stejná jako u nás, dodat výpis z evidence ze země uchazeče.

Dodavatelů ze zemí mimo EU – prokazuje doklady. Obecně platí: Priorita je výpis z evidence, pokud není pak doložit doklady.

Ukončení smlouvy

Zadavatel může vypovědět závazek ze smlouvy, pokud v evidenci zjistí nepravdivé údaje o dodavateli.

V Brně dne 25/05/2021
Ing. Jiří Košulič