clause-684509_1920.jpg

Stanovisko Svazu ke stavebnímu zákonu

Stanoviska
29. 3. 2021
Svaz podnikatelů ve stavebnictví považuje současný stavební zákon za špatný. Povolovací procesy jsou příliš komplikované, pomalé a v mnoha ohledem málo funkční. Jednou z příčin tohoto stavu je velké množství subjektů na straně veřejného sektoru, které se ve věci vyjadřují nebo rozhodují, a to mnohdy na základě nepřehledných pravidel soustředěných v mnoha různých zákonech.

Proto Svaz rekodifikaci stavebního práva vítá.

V současné době byl vládou vytvořen návrh nového stavebního zákona, který byl předložen Paramentu ČR ke schválení. Návrh obsahuje některé velmi pozitivní aspekty a některé problematické oblasti.

Za přínosy návrhu považujeme zejména

   • princip jednoho řízení a jednoho povolení (místo územního a stavebního řízení bude už pouze jedno řízení),
   • zastavení ping-pongu mezi stavebním úřadem a jeho nadřízeným stavebním úřadem – v odvolacím řízení je povinnost rozhodnout o povolení jako takovém, věc by se tedy neměla znovu vracet na 1. stupeň,
   • vytvoření nové soustavy státních stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem,
   • digitalizaci povolovacích procesů,
   • podrobnější úpravu plánovacích smluv, poskytující větší právní jistotu obcím i investorům.

Co by mohlo být řešeno lépe

Máme za to, že vládní návrh zákona je velkým kompromisem zejména mezi jednotlivými vládními resorty, proto není ve všech ohledech dostatečně průrazný. Podle našeho názoru by bylo vhodné dopracovat zejména následující:

   • dokončit oddělení stavebního úřadů od samosprávy i na úrovni obcí,
   • dotáhnout integraci dotčených orgánů do rozhodování stavebních úřadů a obecně vztah dotčených orgánů k povolování stavby – z návrhu bohužel není v mnoha ohledech jasné, které kompetence dotčeným orgánům zůstanou zachovány a zda dojde skutečně k naplnění principu jednoho povolovacího řízení,
   • vyřešeno není ani důsledné dodržování lhůt stavebními úřady, kdy bylo upuštěno od automatizovaného rozhodnutí o povolení stavby v případě nečinnosti úřadů,
   • v rámci úpravy územního plánování by mělo být posíleno postavení územních samosprávných celků, dořešeno není postavení autorizovaných inspektorů,
   • návrh nevhodně řeší odpovědnost projektanta ve vztahu k odpovědnosti zhotovitele a stavbyvedoucího,
   • zákon dále neobsahuje ani významnější změny v soudním přezkumu povolovacích rozhodnutí,
   • mnohdy komplikovaně jsou řešena přechodná opatření, kdy hrozí zmatky při přechodu jednotlivých agend.

Proto podporujeme komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru Poslanecké sněmovny, který obsahuje některé důležité změny:

   • zavádí některé lhůty v oblasti územního plánování,
   • dokončuje oddělení stavebních úřadů od obcí – nově zde budou územní pracoviště krajských stavebních úřadů,
   • umožňuje Praze, Brnu a Ostravě vydat vlastní stavební předpisy a obsahuje některá další zpřesnění.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví podporuje i další pozměňovací návrhy směřující zejména k právě odpovědnosti zhotovitele a stavbyvedoucího, k posílení postavení autorizovaných inspektorů, k dopracování přechodných ustanovení a k některým změnám specificky pro liniové stavby.

V současné chvíli stále probíhá načítání pozměňovacích návrhů, a to ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru. Lze očekávat, že hlasování v Poslanecké sněmovně proběhne do konce června a poté se ve třicetidenní lhůtě vyjádří Senát.

Pokud bude návrh schválen, měl by v celém rozsahu nabýt účinnosti dnem 1. července 2023.

Březen 2021