20230119_111621.jpg

Společenské setkání v Olomouckém kraji

Olomoucký
3. 2. 2023
Dne 19. 1. 2023 se uskutečnilo společenské setkání Krajské stavební společnosti pro Olomoucký kraj Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Setkání se zúčastnilo 15 zástupců členů SPS a 15 pozvaných hostů. Mezi hosty byli zástupci samosprávy v čele s náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Ing. Záchou, investorské organizace, společenské organizace (ČKAIT, ČSSI) a také zástupci stavebních firem, které nejsou členy SPS v Olomouckém kraji.

Předseda KSS Ing. Buchta přivítal hosty a přednesl zprávu o činnosti SPS v Olomouckém krajiv roce 2022 a cíle pro nový rok 2023. Ing. Ševčík, technický ředitel SPS, informoval přítomné o hlavních problémech, které řešilo ústředí  SPS v Praze a nejdůležitějších úkolech pro příští období.

Ing. Zácha, náměstek hejtmana, pozdravil přítomné a seznámil je s plánovanými investicemi do dopravní infrastruktury Olomouckého kraje, což přítomný ředitel krajského pracoviště ŘSD Ing. Smolka rozšířil i na jimi spravovanou silniční síť.

Následovala obsáhlá diskuze, která se dotkla řady palčivých problémů jako nedostatek pracovních sil, inflační doložky, veřejné zakázky, učnovské a střední školství a další. Všichni účastníci odcházeli spokojeni, k čemuž přispěl i závěrečný oběd.